مواد شیمیایی و تهدید شیمیایی

مواد شیمیایی بخشی جدا ناپذیر از زندگی امروز ما هستند با اینحال خطراتی از جانب آنها باعث لطمه و صدمات به انسان می شود از اینرو بهتر است اطلاعات خود را در مورد مواد شیمیایی و خطرات آنها و مقابله با آن را افزایش دهیم

خطرهای مواد شیمیایی

carbonate calsium gogerd powder karbonat kalsium Powder Sulfur Sodium Sulfate solfat sodium sulfuric acid اسید سولفوریک سولفات سدیم سولفوریک اسید کربنات کربنات کلسیم کلسیم گوگرد پودری